น้ำหนักเทียบเท่าของเครื่องคิดเลขกรด

Molecular weight of acid (Mw):
Basicity of acid (B):
Equivalent weight of acid (Ew)
น้ำหนักเทียบเท่าของเครื่องคิดเลขกรด