เครื่องคิดเลขสมการเฮนเดอร์สัน

HCO3 (mEq/L):
PaCO2 (mmHg):
pH Value = (Unit)
เครื่องคิดเลขสมการเฮนเดอร์สัน