การประมาณการของเครื่องคิดเลขความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน

HCO3 (mEq/L) :
PaCO2 (mmHg) :
H+ nmol[pH] = Unit
การประมาณการของเครื่องคิดเลขความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน