ปริมาณของสาร (n) จากเครื่องคิดเลขมวลกราม

Mass(g)
Molar Mass(g/mol)
 
Amount of Substance (n) = (mole)
ปริมาณของสาร (n) จากเครื่องคิดเลขมวลกราม