การเจือจางของเครื่องคิดเลขความเข้มข้นของมวล

  Concentration:       Volume:  
Stock Solution ×
  =
Dilute Solution ×
         
การเจือจางของเครื่องคิดเลขความเข้มข้นของมวล