แปลง Kilocalories (KCAL) เป็นแคลอรี่ (CAL) Converter

  Enter energy in small kilocalories: kcal  
  Select calorie unit type:    
       
  Result in calories:  
แปลง Kilocalories (KCAL) เป็นแคลอรี่ (CAL) Converter