หน่วยความร้อนของอังกฤษ (BTU) เป็นตัวแปลงกิโลวัตต์ชั่วโมง (kwh)

  Enter energy in BTU: BTU  
       
  Result in kWh: kWh  
หน่วยความร้อนของอังกฤษ (BTU) เป็นตัวแปลงกิโลวัตต์ชั่วโมง (kwh)