แคลอรี่ (CAL) เป็น Kilocalories (KCAL) Converter

  Select calorie unit type:    
         
  Enter energy in calories:  
       
  Result in small kilocalories: kcal  
แคลอรี่ (CAL) เป็น Kilocalories (KCAL) Converter