อิเล็กตรอนโวลต์ (EV) ถึง Kiloelectron-Volts (KEV) ตัวแปลงพลังงาน

  Enter energy in electron-volts: eV  
       
  Result in kiloelectron-volts: keV  
อิเล็กตรอนโวลต์ (EV) ถึง Kiloelectron-Volts (KEV) ตัวแปลงพลังงาน