อิเล็กตรอนโวลต์ (EV) ถึง Joules (J) ตัวแปลงพลังงาน

  Enter energy in electron-volts: eV  
       
  Result in joules: J  
อิเล็กตรอนโวลต์ (EV) ถึง Joules (J) ตัวแปลงพลังงาน