หน่วยความร้อนของอังกฤษ (BTU) ไปยังตัวแปลง Joules (J)

  Enter energy in BTU: BTU(IT)  
       
  Result in Joules: J  
หน่วยความร้อนของอังกฤษ (BTU) ไปยังตัวแปลง Joules (J)