แคลอรี่ (CAL) ถึง Converter KiloJoules (KJ)

  Select calorie unit type:    
  Enter energy in calories:  
       
  Energy result in kilojoules: kJ  
แคลอรี่ (CAL) ถึง Converter KiloJoules (KJ)