ตัวแปลง Joules (J) ถึงแคลอรี่ (Cal)

  Enter energy in joules: J  
  Select calorie unit type:    
       
  Energy result in calories:  
ตัวแปลง Joules (J) ถึงแคลอรี่ (Cal)