เครื่องคิดเลขรังสีกัมมันตภาพรังสี

Halflife Amount Time
The amount remaining is:
percent of the original sample
เครื่องคิดเลขรังสีกัมมันตภาพรังสี