เครื่องคิดเลขการคูณ OctalResult:
เครื่องคิดเลขการคูณ Octal