เครื่องคิดเลข VA ถึงวัตต์

  Enter volt-amps: VA  
  Enter power factor:    
       
  Result in watts: W  
เครื่องคิดเลข VA ถึงวัตต์