เครื่องคิดเลขกฎหมายของ DC OHM

  Resistance: R =  
  Current: I =  
  Voltage: V =  
  Power: P =  
         

Resistance:
R
=ohms (Ω)
kilo-ohms (kΩ)
mega-ohms (MΩ)


Current:
I
=micro-amps (μA)
milli-amps (mA)
amps (A)
kilo-amps (kA)
mega-amps