เครื่องคิดเลข KW ถึง VA

  Enter kilowatts: kW  
  Enter power factor:    
       
  Result in volt-amps: VA  
เครื่องคิดเลข KW ถึง VA