วัตต์ไปยังเครื่องคิดเลข KVA

  Select gauge #:    
  Or enter gauge #: AWG  
  Select wire type:    
  Resistivity: Ω·m  
     
  Diameter in inches: in  
  Diameter in millimeters: mm  
  Cross sectional area in kilo circular mils: kcmil  
  Cross sectional area in square inches: in2  
  Cross sectional area in square millimeters: mm2  
  Resistance per 1000 feet*: Ω/kft  
  Resistance per 1000 meters*: Ω/km  
วัตต์ไปยังเครื่องคิดเลข KVA