โวลต์ไปยังเครื่องคิดเลขแอมป์

  Select calculation:    
  Enter volts: V  
  Enter watts: W  
         
       
  Result in amps: A  
โวลต์ไปยังเครื่องคิดเลขแอมป์