เครื่องคิดเลขจูลเป็นวัตต์

  Energy in joules: J  
  Time in seconds: s  
       
  Power result in watts: W  
เครื่องคิดเลขจูลเป็นวัตต์