เครื่องคิดเลขสะพาน Wheatstone

Calculate Vbridge from R1 - R4 and Supply Voltage:

Enter R1: 
Enter R2: 
Enter R3: 
Enter R4: 
Enter V:   
Vbridge = ?

Calculate R4 for Balanced Bridge from R1 to R3:

Enter R1: 
Enter R2: 
Enter R3: 
Select preferred series (optional): E12    E24    E48    E96    E192
R4 = ? Preferred R4 = ?
 
 
เครื่องคิดเลขสะพาน Wheatstone