เครื่องคิดเลขเสาอากาศ

Efficiency (η):
Wave Length (λ):
Physical Aperture Area (A):
Antenna Gain:
เครื่องคิดเลขเสาอากาศ