เครื่องคิดเลขกฎหมายของโอห์ม


Current (I):    
Voltage (V):    
Resistance (R):    
   


Current (I):


AmAkAuAboit
Voltage (V):


VmVkVuV
Resistance (R):


Ohm (&Omega