เครื่องคิดเลขปฏิกิริยา L / C

Inductive Reactance (XL = 2pfL):

Inductance:
Frequency: 
  XL = ?

Capacitive Reactance (XC = 1 / (2pfC)):

Capacitance:

Frequency:     

XC = ?
เครื่องคิดเลขปฏิกิริยา L / C