ค่าความต้านทานมาตรฐานเครื่องคิดเลข

Enter desired value:
E6 E12 E24
E48 E96 E192
Upper entry.
Lower entry.
Closest to entry.
Result.
ค่าความต้านทานมาตรฐานเครื่องคิดเลข