เครื่องคิดเลขปฏิกิริยาอุปนัย

I want to calculate:
Frequency (f): Hz
Inductance (L): H
Inductive Reactance (XL): ohm
เครื่องคิดเลขปฏิกิริยาอุปนัย