เครื่องคิดเลขรหัสตัวเก็บประจุ

Convert Codes to Values:

Enter 3-digit Value Code:  
Select Tolerance Code:     
Capacitance = ? pF Tolerance = +/- ?%

Convert Values to Codes:

Enter Capacitance:  
Select Tolerance:    
Code = ? Tolerance Code = M
เครื่องคิดเลขรหัสตัวเก็บประจุ