กฎหมายของโอห์มด้วยเครื่องคิดเลขพลังงาน


Current (I):    
Voltage (V):    
Power (P):    
         


Current (I):


AmAkAuAboit
Voltage (V):


VmVkVuV
Power (P):


J (N.m)kJWatt Ho