เครื่องคิดเลขเดซิเบล

dB
factor (ratio)
field size energy size

dB:   
Voltage Gain:   
Power Gain:   
 

dBm:    
Power:    
Voltage:
Load = ohms
 
เครื่องคิดเลขเดซิเบล