การคำนวณความยาวลวดและขดลวดความถี่function opt_change(val){
if(val==1){
document.getElementById("wire").style.background="#CCCCCC";
document.getElementById("coil").style.background="#FFF