เครื่องคิดเลขมอเตอร์ไฟฟ้า

Calculate Horsepower

Amps (A)
efficiency (%)
P.F (%)
Volts (V)

Calculate Amps

horsepower (hp)
efficiency (%)
P.F (%)
Volts (V)

Calculate kVa (3 Phase)

horsepower (hp)
efficiency (%)
P.F (%)

เครื่องคิดเลขมอเตอร์ไฟฟ้า