ท่อสี่เหลี่ยมที่ Centre Calculator

A (Exterior Side) : mm
B (Interior Side) : mm
Inertia : mm4
Modulus : mm3
Radius : mm
Area : mm2
ท่อสี่เหลี่ยมที่ Centre Calculator