เครื่องคิดเลขหมายเลข Reynolds

Absolute Viscosity

density (kg/m3, lbm/ft3)
velocity (m/s, ft/s)
hydr. diameter (m, ft)
absolute (dynamic) viscosity (N.s/m2, lbm/s.ft)

Kinematic Viscosity

velocity (m/s, ft/s)
hydr. diameter (m, ft)
kin. visc. (m2/s, ft2/s))
เครื่องคิดเลขหมายเลข Reynolds