เครื่องคำนวณการสูญเสียแรงดัน

friction coefficient
length pipe/duct (m, ft)
hydr. diameter (m, in)
density (kg/m3, lb/ft3)
flow (m3/s, ft3/min)
SI-units
Imperial units
เครื่องคำนวณการสูญเสียแรงดัน