อัตราส่วนหน้าอัตราส่วนอัตราส่วนการจำนองResult:
อัตราส่วนหน้าอัตราส่วนอัตราส่วนการจำนอง