ส่งคืนเครื่องคิดเลขเงินทุน (ROCE)
Out put of ROCE Calculation
ส่งคืนเครื่องคิดเลขเงินทุน (ROCE)