กราฟแบบโต้ตอบพาราโบลา

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
5
10
-5
-10
5
-5
x
y
D

Directrix

F
P
Q

d = 1.81

d = 1.81

Click the F or P or D point and drag to change.

กราฟแบบโต้ตอบพาราโบลา