การไล่ระดับสีหรือความชันของกราฟเส้นและความโน้มเอียง

 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
A
B
C

slope m
= rise / run
= 7.6 / 9
= 0.8

(-9, -4)

(0, 3.6)

(0, -4)

y2y1
= 3.6 − -4
= 7.6

x2x1
= 0 − -9
= 9

5
10
-5
-10
5
-5
x
y

Click the A or B point and drag to change.

การไล่ระดับสีหรือความชันของกราฟเส้นและความโน้มเอียง