สองสกัดกั้นสมการของเครื่องคิดเลขสาย

x-intercept(a)
y-intercept(b)
   
Equation :
สองสกัดกั้นสมการของเครื่องคิดเลขสาย