เครื่องคิดเลขเส้นโค้งแนวตั้ง

<script language=javascript> function csclear() { document.cs.a1.value = ''; document.cs.b1.value = ''; document.cs.c1.value = ''; document.cs.res.value = ''; document.cs.res2.value = ''; var ss = document.getElementById('output'); ss.innerHTML = ''; document.cs.a.focus(); } function isNum(args) { args = args.toString(); if (args.length == 0) return false; for (var i = 0; i "9") && args.substring(i, i+1) != "."&& args.substring(i, i+1) != "-") { return false; } } return true; } function cscheck(i) { var a1 = document.cs.a1.value; var b1 = document.cs.b1.value; var c1 = document.cs.c1.value; //alert(c); if (i == "1" && !isNum(a1)) { a1 = a1.substring(0,a1.length-1); document.cs.a1.value = a1; return; } if (i == "2" && !isNum(b1)) { b1 = b1.substring(0,b1.length-1); document.cs.b1.value = b1; return; } if (i == "3" && !isNum(c1)) { c1 = c1.substring(0,c1.length-1); document.cs.c1.value = c1; return; } } function calcs() { var a1 = document.cs.a1.value; var b1 = document.cs.b1.value; var c1 = document.cs.c1.value; //alert(c1); if (a1 == "" && b1== "" && c1 == "") {return;} if (a1 == "") {return;} if (b1 == "") {b1 = 0;} if (c1 == "") {c1 = 0;} var res = -1 * b1/ ( 2 * a1); var res2 = res * res * a1 + res * b1 + parseFloat(c1); res = res.toFixed(8); res2 = res2.toFixed(8); document.cs.res.value=res; document.cs.res2.value=res2; var ss = document.getElementById('output'); var str = ss.innerHTML; if (str == "") { str = "
Results:\n"; } else { str =str.replace("
",""); str = str.replace("",""); str =str.replace("",""); } var str2 = "When Y = " + a1 + "X2  +  " + b1 + "+X "; if (c1 != 0) { str2 += " " + c1 + "Then X = " + res + "; Y = " + res2 + "\n"; } else { str2 += " X = " + res + "; Y = " + res2 + "\n"; } //alert(str); str = str.replace("",str2); str += "\n"; ss.innerHTML = str; } </script>
Y = X2 +  X + 
Vertex X Coordinate :
Vertex Y Coordinate :
เครื่องคิดเลขเส้นโค้งแนวตั้ง