ระยะห่างระหว่างสองจุดในเครื่องคิดเลขสามช่องว่าง

X Y Z
A :
B :
Distance between Point A and B:
Coordinates of the Midpoint:
x:y:z:
ระยะห่างระหว่างสองจุดในเครื่องคิดเลขสามช่องว่าง