เครื่องคิดเลขโคไซน์

x:    
    =  
Cosine (x):    
     
เครื่องคิดเลขโคไซน์