เครื่องคิดเลขโคไซน์ไฮเปอร์โบลิค

Number :    
            
Hyperbolic Cosine :    
เครื่องคิดเลขโคไซน์ไฮเปอร์โบลิค