เครื่องคิดเลขไซน์

x:  
    =
Sine (x):  
     
เครื่องคิดเลขไซน์