เครื่องคิดเลขหลอด

r1 =
r2 =
h =
Units:
 
C1 = 0
C2 = 0
t = 0
L1 = 0
L2 = 0
A = 0
V1 = 0
V2 = 0
V = 0

r1 = outer radius, r2 = inner radius, C1 = outer circumference, C2 = inner circumference

L1 = outer surface area, L2 = inner surface area, V1 = volume within C1, V2 = volume within

C2, h = height, t = wall thickness, V = volume of solid, A = end surface area

» Show Work
 
เครื่องคิดเลขหลอด