เครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมด้านขนาน

Base a:  
Base b:  
Altitude (h):  
Angle (θ):
       
Perimeter:  
Area:  
Long Diagonal:  
Short Diagonal:  
เครื่องคิดเลขสี่เหลี่ยมด้านขนาน