พื้นที่สแควร์, ปริมณฑลและเครื่องคิดเลขความยาวในแนวทแยง


Unit
Result:
Unit
Unit
Square Unit
พื้นที่สแควร์, ปริมณฑลและเครื่องคิดเลขความยาวในแนวทแยง