เครื่องคิดเลขรูปหลายเหลี่ยมปกติ

Apothem(radius of inscribed circle)
No.of Sides of Polygon
Length of each side
Unit
Result:
Area of Polygon
Unit
เครื่องคิดเลขรูปหลายเหลี่ยมปกติ