เครื่องคิดเลขวงรี

major axis = units  
minor axis = units  
eccentricity =  
area = square units
foci distance = units
loop length = units
 
*perimeter* = units  
significant figures
เครื่องคิดเลขวงรี